УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

ПРИЕМЪТ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. в  77 ОУ”Св.Св. Кирил и Методий”  ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА

СЪГЛАСНО СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС  В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПАРАЛЕЛКА- ЕДНА

УЧЕНИЦИ – 22

19 20 СИСТЕМА-на-СО1920

19 20 grafik-priem-2019-20

 


 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

ПРИЕМЪТ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД.В 77 ОУ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА

СЪГЛАСНО СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС  В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПАРАЛЕЛКА- ЕДНА

УЧЕНИЦИ – 22

Система-за-прием-на-ученици-в-1-клас-1

ГРАФИК-НА-ДЕЙНОСТИТЕ-ЗА-ПРИЕМ-НА-УЧЕНИЦИ-В-ПЪРВИ-КЛАС-ЗА-УЧЕБНАТА-2018-2019-ГОДИНА

 

Заповед на директора за прием на първи клас

 

Записване на ученици за първи клас

Критерии за прием в 77 ОУ”Св.св Кирил и Методий” за

учебната 2017/2018 година

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С тaзи система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
 2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община обхваща дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
 3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.
 4. Критериите, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др.. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.

Раздел II. ДЕЙНОСТИ

 1. Кандидатстване

5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за кандидатстване в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т.2.

5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени критерии на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

 1. Класиране

6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

6.2. Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойника заявления по критериите, посочени в Раздел III, т. 8 от

настоящата Система. При необходимост се приемат и допълнителни критерии от Педагогическия съвет, които се съгласуват с Обществения съвет на съответното училище.

6.3. Директорите на училищата актуализират броя на свободните места след всяко класиране и ги обявяват в срокове, посочени в графика на дейностите. Свободните места се обявяват в сайта на училището и в сайта на РУО София-град.

6.4. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет – над утвърдения брой ученици в паралелката.

6.5. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни.

6.6. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

6.7. Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от събраните точки. Общият брой точки е сбор от точките по отделните критерии.

 1. Записване

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени от тях/него лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2. Родителите/настойникът попълват декларация-образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи.

7.3. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

7.4. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система и ако те отговарят на декларираните в заявлението, записва ученика в училището.

7.5. Ако Комисията установи, че родителят/настойникът е декларирал наличието на критерии, въз основа на които детето е получило достатъчно голям брой точки, за да се класира и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване. След изчисляване на действителния брой точки, съобразно представените документи, Комисията го вписва отново в списъка с класирането по поредността на точките.

7.6. При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането.

7.7. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

7.8. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

Раздел III. КРИТЕРИИ

 1. В първи клас в училищата се приемат ученици, които отговарят на следните критерии със съответните точки:

№ А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия – 43 т. Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии /улици,квартали, микрорайони, ж.к. и др./ към всяко училище, намиращо се на територията на съответния административен район. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите.
 2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 30 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите.
 3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника,издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите.
 4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най- близкото училище – 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Проверка от Комисията.
 5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1. до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки

 1. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 20 т. Удостоверява се от училището.
 2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
 3. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 4. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището – 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Дете с двама починали родители – 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
 2. Дете с един починал родител – 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
 3. Дете с трайни увреждания над 50 % – 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
 4. Дете от многодетно семейство – 20 т. Удостоверение за раждане на децата.
 5. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“
 6. При голям брой кандидати за прием в първи клас, всяко училище, по решение на Педагогическия съвет може да приеме до три допълнителни критерии, различни от горепосочените. Общият брой точки за допълнителните критерии не може да бъде повече от 22. Критериите, избрани от Педагогическия съвет на съответното училище и необходимите за доказването им документи се обявяват всяка календарна година, съгласно графика на дейностите, на видно място в сградата на училището и на сайта на училището.
 7. В случаите, когато броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви критерии – с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, Общественият съвет към училището предлага на Комисията начин за класиране.

Раздел IV. КОНТРОЛ

 1. Контрол по спазване на реда за приемане на ученици в първи клас в общинските училища се осъществява от РУО София-град.
 2. Системата се издава на основание чл.43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн.-ДВ, бр.73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката.
 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното приемане.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СРОК ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

от 18.04.2017 г.

до 19.05.2017 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г.

17.00 ч. Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г.

до 07.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г.

17.00 ч. Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г.

до 12.06.2017 г. вкл. Попълване на сводните места от II-ро класиране.

13.06.2017 г.

17.00 ч. Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017 г.

до 15.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г.

17.00 ч. Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г.

до 14.09.2017 г. Попълване на свободните места.

 

 

 

 

 

 

Записване на ученици за първи клас:

Критерии за прием в 77 ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ за учебната 2011/2012 година.
– Поредност на входящия номер на заявлението за записване.
– Местоживеене на ученика. / Предимство имат деца с адрес в района на училището /
– Деца на служители в училището.
– Деца, които имат брат или сестра, учащи в училището.
Подаване на заявление в канцеларията на училището.
Всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
График за прием на първи клас.

1.Приемане на заявления за записване на учениците. -до 30.05.2011г.
2.Обявяване на списъците на приетите ученици . -до 03.06.2011г.
3.Записване на приетите ученици. – от 30.06.2011г. до 15.06.2011г.
– оригинал на удостоверение за завършена предучилищна група/подготвителен клас.
– ксерокопие на акт за раждане
– анкетна карта