Заявление за записване в 77 ОУ “Св.св Кирил и Методий”

 

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование

 

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

 

Заявление за отсъствия

 

Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение

 

Заявление за целодневна организация на учебния ден/ЦДО

 

 Заявление за прием в 1 клас/приложение 1/

 

Заявление за прием в 1клас/приложение 3/