Извадка от правилника за дейността на 77 ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“

Права и задължения на  РОДИТЕЛЯ

 

Чл.89(1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е телефонен разговор и консултацията с родители във втория ЧК,както и  електронната поща на един от родителите, и електронния дневник на паралелката.

Чл.90 Родителите имат следните права:

 1. Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. Да се срещат с ръководството, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да се запознаят с училищния учебен план;
 4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
 7. Да участват в Сдружение училищно настоятелство към 77.ОУ
 8. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

 

Чл.91(1)Родителите имат следните задължения:

 1. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
 2. Да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
 3. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. Да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
 5. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. Да участват в родителските срещи ;

7.Да уведомяват по телефон или по имейл за отлагане на уговорени срещи и поети ангажименти;

 1. Да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
 2. Родителите/настойниците са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното психическо, физическо и нравствено развитие.

 

 

Заявление за записване в 77 ОУ “Св.св Кирил и Методий”

 

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование

 

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

 

Заявление за отсъствия

 

Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение

 

Заявление за целодневна организация на учебния ден/ЦДО

 

 Заявление за прием в 1 клас/приложение 1/

 

Заявление за прием в 1клас/приложение 3/